рішення сесій 2019 рік

                                                      

              ГОРОБІЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ДЕПУТАТІВ

              СКВИРСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                           РІШЕННЯ

Сорокова сесія                                                 Сьомого    скликання

Село Горобіївка                                               12 грудня  2019 року

 

        Про Горобіївський сільський бюджет на 2020 рік.

Керуючись ст..143 конституції України,ст.. 77 Бюджетного кодексом України « Про місцеве самоврядування в Україні »,п.1 ч.23 ст.26 Законом України    « Про Державний бюджет України на 2020 рік », Горобіївськасільська рада 

ВИРІШИЛА:

   1.Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 1 706 000,00  гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 1704000,00  гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 2000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 1706000,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 1 704000,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2000,00 гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі __0,00___ гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету - 0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету –0,00 гривень;

надання кредитівз місцевого бюджету у сумі  0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету -  0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі  200 гривень, що становить ___1__ відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі ___0,00__ гривень, що становить __0___ відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі __649 000___ гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

  1. до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69/1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України)".
  2. джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів,, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України  здотриманням умов,визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69/1 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений підпункті 4 частини першої статті  15 Бюджетного кодексу України,а також кошти, що передаються із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України зх. Дотриманням умов,визначених частиною першою статті72 Бюджетного кодексу України.

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10,11 частини  першої  статті 69/1 Бюджетного кодексу України.

       8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету:

1) згідно з пунктом 1 частини першої статті69/1 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду  спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою  статті  71 Бюджетного кодексу України.

2)згідно  з пунктом 9 частини першої статті 69/1 Бюджетного кодексу  України  спрямовуються на заходи,визначені надавачам відповідних субвенцій.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  сільського бюджету видатки загального фонду за їх економічною структурою на :

Оплату праці бюджетних установ ( код 2110);

Нарахування на заробітну плату ( код 2120);

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

Поточні трансферти сільського бюджету( код 2620);

10. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право дотримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду ,в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів  єдиного  казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх повернення до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Установити,що обслуговуваая бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснюється установами банків державного сектору у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до ч.2 ст.78 Бюджетного  кодексу України.

 12. Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету (сільському голові) забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

  1. затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
  2. здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
  3. здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
  4. забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

  1. у встановленому порядку розрахунки за довгостроковими  зобов'язаннями за енергосервісом;
  2. у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

13.Відповідно до статей 23 і 108  Бюджетного кодексу України делегувати виконкому сільської ради повноваження у міжсесійний період сільської ради збільшувати(зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частини сільського бюджету в разі надання ( зменшення ) обсягів міжбюджетних трансфертів, здійснювати їх врахування та розподіл між розпорядниками коштів сільського бюджету за погодженнями з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

14. Надати право сільському голові(як головному розпоряднику коштів) протягом бюджетного періоду у період  між сесіями сільської ради,у виняткових випадках,здійснювати перерозподіл бюджетних призначень  за тимчасовою економічною класифікаціями видатків в межах загального та спеціального фондів Горобіївського сільського бюджету з  обов’язковим затвердженням на черговій сесії.

15. Дане рішення набирає  чинності з 01 січня 2020 року.

16.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Виконавчому комітету Горобіївської сільської ради  забезпечити                                            оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18.Інші положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету:

  1. головним розпорядникам коштів сільського бюджету:

 У тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів  і видатків бюджетних установ,планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів сільського бюджету;

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи,виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань ;

Забезпечити на заробітну плату ,включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

19.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Горобіївської сільської ради з питань бюджету та фінансів та на виконком сільської ради.

                                                  

 

      Сільський  голова                                        Ю.А.Хвиль

 

  село Горобіївка

12 грудня 2019 року

 № 19- 40-07